Regulamin

REGULAMIN HOTELU

Niniejszy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu Państwu komfortu i bezpieczeństwa w czasie przebywania w naszym obiekcie.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności obu stron oraz przebywania na terenie hotelu. Regulamin hotelowy jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji pokoju hotelowego i podpisanie karty meldunkowej (L-F-001).

Dokonując powyższych czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu, który jest dostępny do wglądu w recepcji oraz na stronie internetowej hotelu (www.lilamedicalspa.pl).

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie hotelu, zarówno gościa hotelowego, jak i osoby mu towarzyszące.

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu.

Doba hotelowa

Doba hotelowa rozpoczyna się i kończy w wyznaczonych przez hotel godzinach tj.: danego dnia 16:00 – 13:00 dnia następnego . Hotel w w/w godzinach gwarantuje dostępność pokoju.

Nieopuszczenie przez gościa pokoju w wyznaczonym czasie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.

Rejestracja

Gościem hotelowym jest osoba formalnie zarejestrowana w recepcji. Podstawą zarejestrowania jest okazanie dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej (L-F-001). Odmowa przez gościa okazania dokumentu lub złożenia podpisu na karcie, może skutkować odmową rejestracji i anulacją rezerwacji.

Gość nie może odstąpić pokoju osobie formalnie niezarejestrowanej w recepcji.

Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym, innym gościom lub pracownikom obsługi, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt pozostałych gości i funkcjonowanie hotelu.

Świadczenie usług

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, co wynika z przepisów kategoryzacyjnych.

W przypadku zastrzeżeń gość zobowiązany jest do jak najszybszego zgłaszania ich w recepcji, co umożliwi pracownikom szybką reakcję.

Hotel zapewnia:

warunki komfortowego wypoczynku gościa,

bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

profesjonalną obsługę w zakresie świadczonych usług w hotelu,

sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, hotel dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

Płatność

Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 7 dni Gość jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty pobytu. Pozostałe koszty rezerwacji pokrywa w momencie zameldowania.

Dodatkowe koszty wynikające z korzystania przez gościa w trakcie pobytu z usług nieobjętych rezerwacją pokrywane są najpóźniej w momencie wymeldowania gościa.

Lila Medical Spa określa zasady zwrotu zaliczek w przypadku:

anulacja rezerwacji do 30 dni przed przyjazdem – 100% zadatku podlega zwrotowi

anulacja rezerwacji do 14 dni przed przyjazdem – 50% zadatku nie podlega zwrotowi

anulacja rezerwacji poniżej 14 dni przed przyjazdem – 100 % zadatku nie podlega zwrotowi

W przypadku zmiany terminu rezerwacji klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości zarezerwowanego pobytu.

Odpowiedzialność gości

W pokoju hotelowym i pozostałych częściach hotelu dzieci mogą przebywać tylko pod nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań dzieci.

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na terenie obiektu z winy jego lub przebywających z nim osób, w tym osób niezarejestrowanych w recepcji i wprowadzonych przez gościa do jego pokoju.

Hotel obciąża finansowo Gościa za wyrządzone szkody i kradzieże mienia hotelowego po jego wyjeździe.

W przypadku naruszenia przepisów regulaminu i niestosowania się do zaleceń personelu, hotel może odmówić gościowi dalszego świadczenia usług. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu. Takiej osobie nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej opłaty za pobyt.

Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zatrzymania na rzeczach wniesionych przez gościa do hotelu w razie nieuregulowania przez niego należności za świadczone usługi.

Odpowiedzialność hotelu

Odpowiedzialność hotelu z tytułu uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług określona jest przepisami Kodeksu Cywilnego.

Gość powinien powiadomić recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty wartościowe gość może zdeponować w recepcji. Jednak hotel ma prawo odmówić przyjęcia na przechowanie w depozycie powyższych, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość. Hotel może również odmówić przyjęcia na przechowanie przedmiotów wielkogabarytowych.

Gość ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć posiadane przedmioty wartościowe przed ewentualną kradzieżą. Pozostawienie przedmiotów wartościowych w miejscach ogólnodostępnych i niezabezpieczenie ich przez Gościa będzie uznane za ryzyko Gościa i będzie wyłączone z odpowiedzialności odszkodowawczej hotelu.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Inaczej jest w sytuacji, jeśli pojazd gościa został uszkodzony z winy hotelu i w wyniku działania jego pracowników.

Rzeczy pozostawione

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w hotelu przez gościa są wysyłane na adres wskazany przez gościa, na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hotel ma obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres do 3 miesięcy od daty wyjazdu Gościa. Po tym czasie przedmioty mogą zostać zutylizowane lub przekazane znalazcy. Artykuły spożywcze nie są przechowywane.

Cisza nocna

Gość ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej lub w inny sposób zakłócenia komfortowego wypoczynku pozostałych gości, hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług. Wyjątek stanowią imprezy organizowane przez obiekt.

Zwierzęta w hotelu

Za dodatkową opłatą 25 zł/doba hotel akceptuje przebywanie bezpiecznych ras zwierząt w pokoju (psy, koty). Chęć przyjazdu do hotelu ze zwierzęciem należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji w recepcji. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę na mieniu hotelu lub innych gości.

W przypadku, gdy zwierzę zakłóca komfortowy wypoczynek pozostałych gości lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa gości i personelu, hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług.

Bezpieczeństwo

W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów (przestrzenie wspólne, pokoje, balkony) poza miejscami wyznaczonymi.

Wnoszenie na teren hotelu napojów alkoholowych pod jakąkolwiek postacią jest zabronione.

Na terenie hotelu nie można przechowywać́ ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien ze względów bezpieczeństwa zamknąć okno i domknąć drzwi pokoju.

RODO

Dane osobowe gościa, takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny auta, data pobytu, specjalne preferencje gościa – są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich.

W celach bezpieczeństwa hotel może używać monitoringu do rejestrowania wizerunku osób w nim przebywających lub w jego okolicy. Dane wizerunkowe są przechowywane przez okres 14 dni lub dłużej, jeśli zajdą szczególne okoliczności.

Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Usunięcie danych osobowych jest możliwe tylko, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

Dane osobowe gościa mogą zostać ujawnione: służbom bezpieczeństwa państwa, firmom współpracującym z hotelem, takim jak księgowym, prawniczym, ubezpieczeniowym, kurierskim.

 

Podpisanie karty meldunkowej w momencie zameldowania jest potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego zapisów.

 

Regulamin korzystania z pokoju hotelowego Lila Medical SPA

Niniejszy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu Państwu komfortu i bezpieczeństwa w czasie przebywania w naszym obiekcie.

1. W godzinach 19:30 – 7:30 w obiekcie nie jest dostępny pracownik. Opłata za wezwanie pracownika wynosi 50 zł (np. w przypadku zatrzaśnięcia karty w pokoju). Numer telefonu:784 307 526, 56 655 33 29, 600 975 608

2. Numery alarmowe:

112 – numer alarmowy

997 – Policja

998 – Państwowa Straż Pożarna

999- Państwowe Ratownictwo Medyczne

3. W pokoju obowiązuje:

– bezwzględny zakaz palenia (w razie uruchomienia alarmu przeciwpożarowego , gość

pokrywa koszty przyjazdu serwisu i straży pożarnej).

kara pieniężna za palenie w pokoju wynosi 500,00 zł

– zakaz używania sprzętu elektrycznego nie będącego na wyposażeniu pokoju w tym i.in. grzałek, suszarek do grzybów, lokówek itp. oraz palenia żywego ognia

cisza nocna na ternie obiektu w godzinach 22:00 do 6:00

4. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00, tylko po uprzednim poinformowaniu recepcji.

W godzinach 22:00-7:00 w hotelu mogą przebywać tylko zameldowane osoby.

Możliwość zameldowania, wymeldowania oraz dokonania płatności jest dostępna w godzinach 7:30-19:30.

5. Pełen regulamin dotyczący obiektu dostępny jest w recepcji hotelu oraz na stronie internetowej hotelu www.lilamedicalspa.pl

6. Spis wyposażenia pokoju (L-R-014) dostępny jest w szufladzie szafki nocnej w każdym pokoju.

 

Regulamin SPA

Niniejszy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu Państwu komfortu i bezpieczeństwa w czasie przebywania w naszym obiekcie.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz przestrzeganie poniższych wytycznych.

Korzystanie z oferty zabiegowej jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 1. Baza zabiegowa jest czynna:

     od poniedziałku- piątku w godz. 8.00- 16.00,

     soboty w godz. 12.00- 20.00,

     niedziele w godz. 10.00- 15.00

 1. Rezerwacji zabiegów można dokonywać osobiście, telefonicznie pod numerem:

 • 54 283 32 34

 • 513 107 663

      lub mailowo spa@lilamedicalspa.pl

 1. Wcześniejsza rezerwacja godzin zabiegów nie jest konieczna, lecz pozwoli na rezerwację zabiegów w dogodnych dla klienta godzinach.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wykwalifikowany personel udzieli wszelkich informacji na temat oferowanych zabiegów rehabilitacyjnych i kosmetycznych.

 1. Na umówiony zabieg należy stawić się minimum 5 minut przed jego planowanym rozpoczęciem.

     W przypadku spóźnienia do 15 min personel SPA zastrzega sobie możliwość skrócenia zabiegu lub przełożenia go na inny dogodny termin.

 1. Wszelkie zmiany dotyczące godzin zabiegów należy zgłaszać minimum na 4 godziny przed rozpoczęciem zabiegu na wskazane w p.2 numery kontaktowe. Dokonanie terminowego zgłoszenia umożliwia przełożenie zabiegu na inny termin natomiast zgłoszenie spóźnione lub brak zgłoszenia powoduje utratę prawa do zabiegu oraz prawa do zwrotu kosztów.

 2. Przez przystąpieniem do zabiegu lub w przypadku turnusów rehabilitacyjnych w momencie kwalifikacji do zabiegów pacjent jest zobowiązany wypełnić formularz – L-F-016 Zgoda na wykonanie zabiegu lub w przypadku turnusów rehabilitacyjnych L-F-017 Karta Oświadczeń, w którym zawarte są informacje o przebytych chorobach . Powyższe ma na celu wykluczenie wszelkich przeciwskazań do zabiegu. Za zgodność informacji zawartych w powyższych dokumentach pełną odpowiedzialność ponosi pacjent.

 1. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do zabiegów kosmetycznych na ciało, twarz, stopy, dłonie są:

– grzybica

– stany zapalne

– ropne i alergiczne

– świeże blizny pooperacyjne

– choroby żył

– ciąża

– choroba nowotworowa

– zmiany dermatologiczne

– przerwanie ciągłości skóry

– wczesne stadium po złamaniach, skręceniach

– pacjenci podczas leczenia

– stany pooperacyjne

9. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do masaży są:

– niewyrównane wady serca

– rozrusznik serca

– ciąża w pierwszym i ostatnim trymestrze

– zapalenie żył, tętniaki

– nowotwory złośliwe i niezłośliwe

– zmiany dermatologiczne

– krwotoki

– wczesne stany po złamaniach, skręceniach

– świeże zakrzepy

– choroby reumatyczne

– epilepsja

10. Pacjent podejrzany o pozostawanie pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, a takie osoby z chorobami zakaźnymi wskazanymi w wypełnionym przez pacjenta formularzu nie mogą korzystać z zabiegów w strefie SPA.

11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z zabiegów wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

12. Promocje oraz pakiety nie sumują się.

13. Zabiegi wykupione w danym pakiecie nie ulegają zamianom. Niewykorzystane zostają anulowane.

14. Strefa SPA jest miejscem odpoczynku i relaksu, wskazane jest zachowanie ciszy.

Na terenie SPA zabrania się:

– palenia tytoniu oraz e-papierosów

– wnoszenia, spożywania żywności i alkoholu

– wprowadzania zwierząt

16. Personel może odmówić wykonanie zabiegu przy niestosownym zachowaniu się pacjenta.

Goście zobowiązani są do noszenia kompletnego stroju kąpielowego/kąpielówek, klapek w przypadku korzystania z zabiegów hydromasażu.

Lila Medical SPA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia bazy zabiegowej z obiektywnie istniejących niezależnych przyczyn, a w tym z przyczyn technicznych.

 

REGULAMIN RESTAURACJA TARAS

Niniejszy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu Państwu komfortu i bezpieczeństwa w czasie przebywania w naszym obiekcie.

 1. ,,Restauracja TARAS” (dalej: Restauracja) mieści się przy ul. M. Konopnickiej 37, 87– 720 Ciechocinek.

 2. W skład obiektu restauracyjnego wchodzi: restauracja, bar, kuchnia, ogródek, taras.

 3. Regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu restauracyjnego określonego w pkt 2. Każdy Gość jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

 4. Przebywanie na obszarze obiektu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

 5. W obiekcie restauracyjnym można spożywać wyłącznie posiłki i napoje zamówione u kelnera.

 6. Goście przebywający w obiekcie restauracyjnym nie mogą palić wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

 7. Obsługa nie sprzedaje wyrobów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.

 8. Obsługa odmawia sprzedaży wyrobów alkoholowych osobom nietrzeźwym.

 9. Obsługa może wyprosić z Restauracji w szczególności:

a) osoby zachowujące się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich,

b) osoby będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,

c) osoby palące wyroby tytoniowe, e-papierosy,

d) osoby, które mimo zakazu próbują wnieść oraz spożywać własne napoje i posiłki,

e) osoby przebywające w Restauracji ze zwierzętami, jeżeli zwierzę zachowuje się agresywnie.

 1. Rezerwacje stolików są dokonywane pod numerem telefonu 510 424 248, pod adresem e-mail: restauracjataras@lilamedicalspa.pl lub osobiście najpóźniej na dzień przed planowanym terminem realizacji rezerwacji. W przypadku gdy goście nie pojawią się w ciągu 30 minut od planowanej godziny rezerwacji rezerwację uważa się z nieważną, stolik staje się dostępny dla pozostałych gości.

 2. Rezerwację można odwołać telefonicznie, w formie sms lub mailowo.

 3. Zarezerwowanie sali na uroczystości biznesowe lub inne spotkania okolicznościowe, a także zamówienia cateringowe jest możliwe na warunkach ustalonych w odrębnej umowie oraz opłaceniu zaliczki.

 4. Wszelkie koszty należne właściwym organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi związane z organizacją spotkania okolicznościowego pokrywa Gość, zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie.

 5. Uwzględnieniu podlegają jedynie słuszne reklamacje zgłoszone wyłącznie podczas konsumpcji a nie po jej zakończeniu.

 6. Szczegółowe warunki reklamacji związanej z organizowaniem spotkania okolicznościowego lub usługi cateringowej ustalane są w osobnej umowie. W przypadku braku przedmiotowej umowy reklamacje należy zgłaszać w trakcie wystąpienia zdarzenia wymagającego zareklamowania.

 7. Za dzieci przebywające w Restauracji ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie. Personel i Właściciel Restauracji nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie Restauracji.

 8. Na terenie restauracji dopuszczalne jest przebywanie bezpiecznych ras zwierząt pod opieką właściciela. Wszelką odpowiedzialność za zwierzęta ponoszą ich właściciele.

 9. Właściciel Restauracji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z winy Gościa.

 10. Restauracji nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Gości.

 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Restauracji.

 12. Obiekt restauracyjny jest stale monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom.

 13. Osoby przebywające na terenie obiektu restauracyjnego z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku.

 14. Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej: http://lilamedicalspa.pl/ oraz jest dostępny w Restauracji.

 15. Restauracja nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych, itp.

 16. Restauracja zastrzega sobie prawo do zamiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.